Theologische Fakultät

JProf. Dr. Johann-Christian Põder Juniorprofessur für Ethik, speziell Technikethik und Medizinethik johann-christian.poder (at) uni-rostock.de +49 (0)381 498 8409
Prof. Dr. Manuel Stetter Fachgebiet Praktische Theologie manuel.stetter (at) uni-rostock.de +49 (0)381 498 8435